Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Nærværende forretningsbetingelser er for både Slutkunder såvel Partnere. Såfremt der er tale om Partnersalg, er det Partnerens ansvar at videregive nærværende betingelser. 

Erhvervelse af produkter og ydelser

For enhver erhvervelse af produkter og ydelser fra ScanSolutions, kræves det at Kunden er myndig. Ved Kundens accept af nærværende forretningsbetingelserne, anses Kunden for at have givet sit samtykke til, at ScanSolutions påbegynder procedurer med henblik på at give Kunden adgang til de nødvendige services. Som følger heraf afskærer Kunden sig retten til at fortryde den afgivne bestilling ved accept af forretningsbetingelserne, jf. den danske forbrugeraftalelov § 12, stk. 2.

Kontaktoplysninger

Det er Kundens pligt, til enhver tid, at oplyse ScanSolutions de korrekte adresse- og kontaktoplysninger såsom CVR nummer, telefon, e-mail og telefax, samt løbende at opdatere disse. Kontaktoplysninger benyttes til henvendelser, fakturering og kontraktudfærdigelser. Såfremt ScanSolutions finder kontrakt oplysningerne misvisende, kan det i visse tilfælde medfølge at ScanSolutions må lukke for kundens services.

Levering

Alle varer leveres enten med egen vogn eller med ekstern fragtmand. Såfremt varerne er beskadiget under transporten, skal kunden straks gøre ScanSolutions opmærksom på dette. Der skal ligeledes rettes henvendelse såfremt faktura/følgeseddel og de leverede varer ikke stemmer overens. Henvendelsen skal finde sted, enten skriftligt, pr. e-mail eller pr. telefon. Der tages i leveringen forbehold for udsolgte varer, herunder eventuelle restordre.

Betalingsbetingelser

Vore betalingsbetingelser er 8 dage netto. Ved manglende rettidig indbetaling tillægges 1,5% rente pr. påbegyndt måned samt 100,- i administrationsgebyr pr betalingspåmindelse. I tilfælde af retslig inkasso dækkes samtlige udgifter i denne forbindelse af kunden. Er betaling ikke ScanSolutions i hænde senest på forfaldsdatoen vil Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden. ScanSolutions forbeholder sig ret til, uden videre, at levere varer pr. efterkrav.

Samhandelsaftale

Kunder der har indgået en samhandelsaftale med ScanSolutions ydes kredit i henhold til den skriftlige aftale. Ved oprettelse af konto hos ScanSolutions, kreditvurderes alle kunder. Kreditvurderingen foretages indenfor 48 timer af vort debitorbogholderi. Ved oprettelse af konto skal der opgives korrekt virksomhedsnavn, adresse og telefonnummer samt CVR registreringsnummer. 

Returret

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale og indenfor 8 dage, såfremt varen ikke er beskadiget, ubrudt og den leveres retur i original emballage. Der beregnes 10 % af varens pris i returomkostninger, som dækkes af kunden. Skaffevarer tages ikke retur.

Alle priser er ekskl. 25 % moms. Vi forbeholder os ret til at foretage løbende prisjusteringer i henhold til gældende markedspriser uden yderligere forudgående varsel.

Der ydes produktgaranti efter den til enhver tid gældende købelov. Garantien omfatter ikke skader, der skyldes betjeningsfejl, modifikationer, groft misbrug eller skade fra brugerens side. Såfremt dette konstateres debiteres reparationen efter gældende timepris. Såfremt der er on-site eller anden garanti på produktet, forpligter køberen sig til selv at rette henvendelse til producentens serviceafdeling, og derved sørge for kontakten. Såfremt ScanSolutions skal hjælpe med dette, betales fragt- og forsendelsesgebyr, timepris samt kørsel efter gældende takster.

Produktansvar

ScanSolutions er kun ansvarlig for skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl begået af ScanSolutions. ScanSolutions hæfter dog ikke for driftstab, tidstab og avancetab eller andet indirekte tab.

Forbehold

Vi tager forbehold for trykfejl, udsolgte varer herunder restordre, svigtende leverancer fra vore leverandører, ændrede produktspecifikationer og force majeure. Alle tidsangivelser er at betragte som estimater med mindre der tydeligt fremgår af fremsendt materiale at der er tale om en fast pris aftale.

Force Majeure

Forhindres en af parterne i at opfylde sine forpligtelser efter denne aftales bestemmelser på grund af force majeure, suspenderes den pågældendes forpligtelse indtil det tidspunkt, hvor forhindringens ophør igen, gør parten i stand til at opfylde sine forpligtelser. Force majeure kan alene påberåbes, såfremt den berørte part uden ophold informerer den anden part om årsagen til den manglende opfyldelse af aftalens forpligtelser. Forudsat at leverandøren har handlet forsvarligt og foretaget alle kommercielt rimelige og relevante handlinger for at forhindre problemets opståen, kan leverandøren ikke drages til ansvar for følgende omstændigheder:

Nondisclosure, tavshedspligt, dokumenter, viden og udstyr

ScanSolutions bevarer alle rettigheder til software, licenser, udstyr, opfindelser, knowhow m.v. der er udviklet eller anvendt af ScanSolutions til leverance af ScanSolutions produkter og ydelser. Materiale, data og knowhow – herunder tekniske dokumenter og udstyr, som Kunden har udleveret til ScanSolutions i forbindelse med opfyldelse af aftalen – må af ScanSolutions kun benyttes til udførelse af sit virke for Kunden. Kunden kan til enhver tid påkræve supplerende nondisclosure i forbindelse med installationer eller varetagelse af fortrolige data. Fortrolige informationer, som er overgivet parterne imellem, forud for tidspunktet for indgåelsen af denne aftale er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen. Fortrolighedsforpligtelsen gælder tillige efter ophøret af denne aftale.

Tvister

Nærværende aftale er undergivet dansk ret og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i det indbyrdes forhold mellem ScanSolutions og Kunden. Aftalen er underkastet dansk ret. Værnetinget i 1. instans er Sø- og Handelsretten i København.

Ændring af forretningsbetingelser og priser ScanSolutions forholder sig retten, til enhver tid, at ændre gældende forretningsbetingelser. Ændringer i forretningsbetingelserne vil blive offentliggjort på fremsendte faktura eller på forespørgsel via info@scansolutions.dk eller telefon 70 20 81 72

“Vi sparer lige nu 2.800+ mandetimer om måneden med Scan Robotics – og tallet er stigende. Et af de mange solide resultater vi har fået ud af vores gode samarbejde med ScanSolutions.”

Louise Jacobi, Team manager for automatisering og planlægning, Købstædernes Forsikring

Kontakt os

Vi kan også hjælpe jer, kontakt os, og hør hvordan. 

ScanSolutions ApS

Herstedvang 7C
DK-2620 Albertslund

Tlf.: +45 70208172
E-mail: info@scansolutions.dk

CVR-nr. 32271200