Persondatapolitik

Beskyttelse af persondata

Beskyttelse af persondata

Vi tager beskyttelse af dine persondata alvorligt og sikrer en transparent og sikker databehandling. Denne persondatapolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

ScanSolutions er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

ScanSolutions ApS
CVR Nr.: 32271200
Adresse: Herstedvang 7C, 2620 Albertslund
Kontaktperson: Morten Andersen
Telefonnr.: 7020 8172
Mail: info@scansolutions.dk
Website: www.scansolutions.dk/kontakt

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte Morten Andersen.

Formål for behandling – beskyttelse af persondata

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Løbende opfølgning på dig som kunde
 • Holde dig og dit firma opdateret om nye løsninger og events
 • Sikre et overblik over aftaler og aktiviteter
 • Levering af service og support

Retsgrundlag for behandling – beskyttelse af persondata

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af:

 • At du er kunde hos ScanSolutions.
 • Gældende lovgivning på området.
 • Legitime interesser på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen.

De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er:

Almindelige aktiviteter i forhold til at kunne følge og holde dig som kunde opdateret om nye løsninger og produkter og levere den nødvendige service og support.

Personoplysninger – beskyttelse af persondata

Cookies:
Vi behandler IP-adresser og brugeradfærd på hjemmesiden i overensstemmelse med vores cookie-politik.

Korrekte og opdaterede personoplysninger:
Vi bestræber os på, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede. Skulle du blive opmærksom på fejl, så gør os opmærksom på det, og vi retter til hurtigst muligt.

Opbevaring af data:
Vi opbevarer dine personoplysninger i elektronisk form, så længe at der er et aktivt kundeforhold eller et retligt grundlag herfor. I forhold til markedsføring opbevares dine persondata i vores kundesystem, indtil du selv framelder dig.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:
ScanSolutions behandler kun persondata, som er modtaget ved en direkte kontakt eller dialog med dig eller dit firma.

Automatiske afgørelser, herunder profilering:
Vi anvender ingen automatiske afgørelser, herunder profilering.

Videregivelse af data:
Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig.

Sikkerhed:
Dine persondata er beskyttet igennem ScanSolutions databeskyttelsespolitik.

Politikken  indeholder interne instrukser. Herunder beskriver den de foranstaltninger, som ScanSolutions har truffet, der beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og / eller at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

ScanSolutions har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger.

Backup og datatab:
Vi laver løbende backup af vores datasæt for at undgå datatab.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i stor risiko, herunder for ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme, diskrimination eller anden væsentlig ulempe, vil ScanSolutions  underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

 • Ret til indsigt i personoplysninger
 • Ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger
 • Ret til tilbagekaldelse af samtykke
 • Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger
 • Ret til dataportabilitet

Alle henvendelser behandles og besvares så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen samlet set blive op til 3 måneder.

Alle henvendelser bedes rettet til ScanSolutions via scansolutions.dk/kontakt.

Ret til indsigt i personoplysninger:
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de persondata, ScanSolutions behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger:
Du har ret til at få ukorrekte  persondata rettet eller slettet. Vi korrigerer i givet fald hurtigst muligt disse oplysninger. Vi tager dog forbehold for korrektion eller sletning, hvis ScanSolutions er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke:
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til ScanSolutions behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil ScanSolutions ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke til – med mindre vi er retligt forpligtet til at opbevare dine persondata. Alle øvrige persondata om dig vil blive slettet. I øvrigt gælder det, at tilbagetrækningen af dit samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, som ScanSolutions har foretaget indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod ScanSolutions behandling af dine persondata, hvis det omfatter nævnte interesseafvejningsregel eller vores direkte markedsføring. Du kan gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet ScanSolutions. Er din indsigelse berettiget, vil ScanSolutions ophøre med at behandle persondata om dig.

Ret til dataportabilitet:
Hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du efterfølgende har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.

Klage

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine oplysninger eller andet. I så fald kontakt meget gerne til vores kontaktperson på mail eller telefon som angivet.

Herudover har du naturligvis ret til at klage til Datatilsynet over ScanSolutions behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefon: + 45 33 19 32 00
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

“Vi sparer lige nu 2.800+ mandetimer om måneden med Scan Robotics – og tallet er stigende. Et af de mange solide resultater vi har fået ud af vores gode samarbejde med ScanSolutions.”

Louise Jacobi, Team manager for automatisering og planlægning, Købstædernes Forsikring

Kontakt os

Vi kan også hjælpe jer, kontakt os, og hør hvordan. 

ScanSolutions ApS

Herstedvang 7C
DK-2620 Albertslund

Tlf.: +45 70208172
E-mail: info@scansolutions.dk

CVR-nr. 32271200